Kurumsal

23.07.1974 y?l?nda Trabzon da do?mu? olan Yunus ERS?N evli olup 2 çocuk babas?d?r.?lkö?retim hayat?n? Trabzonda tamamlad?ktan sonra Lise e?itim hayat?n? ?stanbul Gaziosmanpa?a ?mam Hatip lisesinde e?itim hayat?na devam ederken kendisi gibi aktar olan dedesinin açt??? yolda aktarl?k hayat?yla tan??an Yunus Ersin bitki dünyas?na girmi? olup 15 senedir faal olarak bitki uzmanl??? ve dan??manl??? yapmaktad?r. Birçok hastal??a önleyici ve tedavi edici ürünlerle destek vererek siz de?erli dostlar?m?z?n faydas?na sunmu?tur,sunmaya devam etmektedir.Yurt d???ndan alm?? oldu?u Profesyonel herbalistlik e?itimiyle yurt d??? ili?kileriyle ülkemiz bitkiler dünyas?na hizmetine ve çal??malar?na devam etmektedir.Türkiye de ilk defa kurulan bo?lu?u birtürlü doldurulamayan aktarlar?n bir çat? alt?nda toplan?p denetlenmesine yard?mc? olacak TABDER (Türkiye Aktarlar Baharatç?lar T?bbi Aromatikler Derne?i) nin kurulmas?nda büyük rol al?p 3 y?l gibi yöneticili?ini yapm?? olup resmiyette aktarlar?n muhatap al?nmas?na ve alternatif t?p destek t?p ad? alt?nda bu sektörün sektör olabilme ad?na at?lm?? olan en büyük ad?m? atm??t?r.Halen TABDER’in kurucu yönetici olup bu konuda faaliyet gösteren derneklere ve yaz?l? medyaya gerekli bilgi ve hizmet vererek katk? sa?lamaktad?r. Ülkemizi bitkisel alanda yurtiçi ve yurt d??? fuarlarda temsil etmektedir. ?lk defa DUBA?’de toplanan uluslar aras? bitkisel ve kimyasallar? fuar?nda ülkemizi temsil edilmeye lay?k görülmü? ve ülkemizi en iyi ?ekilde temsil etmi?tir.Bitkisel alanda uluslar aras? ili?kileri daima s?cak tutup bir çok ülkenin yurt içi temsilciliklerini bar?nd?rmaktad?r.(Almanya:fitlyn-Amerikan filorida üniversitesi:Fuoml?fe-Macaristan:Cal?v?ta-) gibi ürünleri sa?l???m?za katk? sa?lamas? aç?s?ndan sizlere sunmaktad?r. Türkiyede ilk defa koruyucu hekimlik ad? uzun süren bir mücadelenin ard?ndan üvey evlat muamelesi gören alternatif t?bb?n sesli görsel medyada yer almas? için pro?ramc? ve pro?ram yaparak bu tip pro?ramlar?n yay?lmas?nda sevilmesinde ve bir çok insana yarar sa?lamas?nda öncülük etmi?tir.Halan Türkiye çap?nda yerel ve ulusal sesli medyada bazende görsel medyada DO?A SA?LIK-??FA PINARI-YE??L ECZANEM?Z ad? alt?nda pro?ramlar?na uzman herbalist olarak devam etmektedir.Hali haz?rda siz de?erli dostlar?m?za Yenido?an Mh.Apdi ?pekçi Cd.Burcu Sk.NO:24-1 de BAYRAMPA?A ??FALI B?TK?LER DANI?MA MERKEZ? olarak hizmet vermektedir.