A??z Yaralar?

A??z yaralar?ndan birçok ki?i (%25)muzdariptir. Aft diye de bilinen a??z yaralar?(ülserleri), a??zda dil, di? eti, yanak, damak gibi hassas bölgelerde meydana gelen ki?inin yemek yemesine, bir ?eyler içmesine, konu?mas?na engel olmakta hatta tükürük salg?lar?n? bile kontrol edememesine neden olmaktad?r. Sar? ya da beyaz renkli olabilen ülserler ve 1-2 mm kadar derinli?inde olabilmektedir. A??z yaralar? tek ba??na olabildi?i gibi çok say?da da ç?kabilir. Bayanlarda daha s?k oranda görülebilen a??z yaralar? de?i?ik sebeplere ba?l? olarak ortaya ç?kmaktad?r.     A??zda yaralara, a??zda normalde de bulunan Candida albicans olarak isimlendirilen bir mantar türü neden olmaktad?r. Var oldu?u halde her durumda hastal?k yapmamas?n?n nedeni ise ba????kl?k sistemimizin bu tür mantar? yok edebilmesidir. Fakat tersi durumda ise ayn? ?eyi söyleyemeyece?iz.         A?IZ YARALARINDA ROL OYNAYAN ETMENLER         A??z yaralar?nda de?i?ik nedenler rol oynamaktad?r. A??z yaralar?n?n birço?u çok ciddi sorunlar oldu?unu ifade etmez. Ki?inin sa?l?ks?z beslenmesi ya da di?er bir tabirle buna ba?l? olarak ba????kl?k sisteminin zay?flamas? sadece aft de?il tüm hastal?klar?n alt?nda yatan temel nedendir. A??z yaralar?na maruz kalmadan önce vücut direncini art?racak ?ekilde beslenmeye özen göstermeniz gerekmektedir. Kendinize bak?m yapmad???n?zda aft olu?umu h?zlanacak hatta s?kla?acakt?r. Ba????kl?k sisteminin zay?f olmas?na sürekli antibiyotik kullan?m? da neden olmaktad?r. Bu nedenle her hastaland???m?zda antibiyotik kullan?m? do?ru bir davran?? de?ildir. Antibiyotik kullan?m? böbreklere ve ba??rsak ortam?nda ya?ayan faydal? bakterileri yok etmektedir. Bunu ifade ettikten sonra a?a??da s?ralanacak olanlara dikkat ederseniz a??z yaralar?n?n olu?ma ihtimalini azaltm?? olursunuz. Aft olu?umunda etkili olan di?er faktörler ?unlard?r;         STRES: Ça??m?z?n ço?u hastal?klar?n?n en büyük nedenlerinden biri strestir. Stres yani sürekli gergin olma hali ki?inin direncinin k?r?lmas?na neden olur. Direnci k?r?lan insanda aft olu?umu h?zlanabilir. Özellikle bu dönemlere, kad?nlar?n adet öncesinde s?kl?kla kar??la??lmaktad?r. Do?al olarak stresi yok eden sar? kantaron çay?n? size tavsiye ediyoruz. Psikolojinizi düzeltmenize yard?mc? olacakt?r.         Y?YECEKLER: Yedi?imiz yiyeceklerin sertli?i yumu?akl???, s?cakl??? ve so?uklu?u aft olu?umunu tetikleyebilir. Sert olan yiyecekler yumu?ak olan a??z mukozas?n? tahri? edebili, aft olu?umuna zemin haz?rlayabilir. A??r? tuzlu, ac? g?da tüketimi, a??r? s?cak yiyecekler de aft olumuna neden olur. TRAVMA: A??zda meydana gelen tahri?lere ba?l? olarak a??z yaralar? meydana gelebilir. Bu, di? f?rças?n?n sert kullan?m? ilgili olabilir ya da yanl??l?kla yanak veya dudaklar?n ?s?r?lmas? ile ilgili olabilir. Bunlar?n d???nda yanl?? protez tak?lmas? yad sert yiyeceklerin tüketilmesine de ba?l? olabilir.         D?? MACUNU: Di? macunlar?n?n yap?s?nda bulunan köpürtücü madde(sodyum lauryl sülfat) a??z aft?n?n sebeplerindendir. Bu maddenin a??r? olmayan di? macunlar? tercih edilmelidir. A??z yaralar?n?n di?er sebepleri ise Behçet Hastal???, B12 vitamini eksikli?i, a??r? C vitamini tüketimi, Konjonktivit, retinit, lokositoz, demir eksikli?i, sigara içme olarak say?labilir.